ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา วงเงินราคากลาง บาท

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสุขอนามัยขององค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 วงเงิน : 48,150.-บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ผู้รับจ้าง : บริษัท ยัว เอ็มเคที จำกัด

 เลขที่ใบสั่งจ้าง : กม.73/2564

 เลขที่โครงการ : 64077384960   

 เลขคุมสัญญา : 64071434281

ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/07/2021

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่