ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ๕.๒-๑ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร เสนอราคาเป็นเงิน 75,000 บาท นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร 75,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
2 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวพล คล้ำเจริญ เสนอราคา 51,000 บาท และนายทิวัตถ์ ภาสถิตย์ เสนอราคา 51,600 บาท นายนวพล คล้ำเจริญ 51,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.9/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
3 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กส.กสอ. จำนวน 8 อัตรา (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 1,272,000.00 1,272,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดที่แนบ รายละเอียดที่แนบ 1,272,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.1/65 2/65 3/65 4/65 5/65 6/65 7/65 8/65 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
4 จ้างเหมาทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 198,000.00 198,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 198,000 บาท บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด 198,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.10/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 194,400.00 194,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา194.400 บาท บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 194,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.11/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการโทรศัพท์รายเดือนสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 35,970.00 35,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จก. บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จก. 35,970.00 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME - 29 กันยายน 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 192,000.00 192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอร์ บั๊ค วัน หจก.แอร์ บั๊ค วัน 192,000.00 เผ็นผู้รับจ้างรายเดิมที่มีผลการทำงานต่อเนื่องและได้รับการขึ้นทะเบียน SMe - 30 กันยายน 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,250.00 24,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรวัส ทองอ่วม เสนอราคาเป็นเงิน 24,250 บาท นายพีรวัส ทองอ่วม 24,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
9 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับผู้บริหาร 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 72,000 บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 72,000.00 เป็นผู้ท่ี่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีและเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,487.50 8,487.50 วิธีอื่นๆ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 8,487.50 บาท บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 8,487.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เช่า -
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,541,200.00 1,541,200.00 วิธีคัดเลือก บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,099,726.50 บาท บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด 1,099,726.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
12 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด เสนอราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บ. บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด 1,200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.8/2564 ลว.28 ก.ย.64
13 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 1,931,919.82 1,931,919.82 วิธีเฉพาะเจาะจง 1931919.82 รายชื่อตามแนบ 1,931,919.82 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
14 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 2,799,019.82 2,799,019.82 วิธีเฉพาะเจาะจง 2799019.82 รายชื่อตามแนบ 2,799,019.82 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่แนบ -
15 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 39,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 36,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่

Total : 8901