Business Camp #Day 2 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจ หัวข้อ “Business Model Canvas”

วันที่เผยแพร่ : 16/03/2021 | เผยแพร่โดย : trangsarit

Business Camp #Day 2 |
Mar 16, 2021 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การบริหารจัดการธุรกิจ
หัวข้อ “Business Model Canvas”
โดย Startup จะได้เรียนรู้การออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านเครื่องมือ BMC และ Business Model Blueprint

เพื่อทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์และแผนธุรกิจได้จริง โดย คุณชาล เจริญพันธ์ (CEO of Hubba) #AngelFund2021