ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสุขอนามัยขององค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ วงเงินงบประมาณ 48,150.00 บาท

 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสุขอนามัยขององค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 48,150.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังแนบ 

ลงเมื่อวันที่ 23/07/2021

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่